Medezeggenschapsraad

De Schoolraad

Alle bij SKOzoK aangesloten scholen hebben een Medezeggenschapsraad (MR), eventueel aangevuld met een aantal ouders die geen lid zijn maar wel meedenken. Op De Drijfveer noemen we dit samen de Schoolraad. De Schoolraad praat mee over een heel aantal onderwerpen, die meestal te maken hebben met het onderwijs op school. Als er bijvoorbeeld een vacature is en er moet een sollicitatiecommissie gevormd worden, dan mogen leden van de MR deel uitmaken van die commissie. Ook over het schoolplan en de schoolgids praat de Schoolraad mee. Het schoolplan en de schoolgids beschrijven de uitgangspunten voor het onderwijs op De Drijfveer en hoe dat in de praktijk wordt ingevuld.

De Schoolraad komt ongeveer 6 keer per schooljaar bij elkaar. De vergaderingen van de Schoolraad zijn openbaar. De data staan op de schoolkalender en worden daarnaast aangekondigd in het Drijvertje. Voor zaken waar de directie volgens de wet instemming of advies nodig heeft van ouders en/of personeel, zijn de MR-leden binnen de Schoolraad degenen die beslissen. Zij zijn de gekozen vertegenwoordigers van ouders en personeel. In de praktijk is het echter meestal zo dat de Schoolraad het in zijn geheel ergens mee eens of oneens is, en wordt er zelden gestemd.

De Medezeggenschapsraad van De Drijfveer bestaat uit 6 leden, 3 hiervan worden gekozen door de ouders en 3 worden gekozen door het personeel. De 6 leden wijzen een van hen als voorzitter en een ander als secretaris aan.

Er zijn natuurlijk ook zaken die alle scholen binnen SKOzoK aangaan, zoals het vaststellen van schoolvakanties. Deze zaken komen aan de orde in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor heel SKOzoK, waarmee de Schoolraad van De Drijfveer kan overleggen. Ook vaardigen de drie SKOzoK scholen uit Aalst en Waalre samen één ouderlid en één personeelslid uit hun eigen MR af naar de GMR. De GMR is bevoegd om alles te bespreken dat met het gemeenschappelijke belang van SKOzoK en/of met de aangesloten scholen te maken heeft. Daarnaast kan de GMR gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die SKOzoK aangaan.

Schoolraad Drijfveer

Voorzitter MR-lid: 
Secretaris: Dennis Sevenhoven
Lid ouder:  Monique van de Vijfeijke
Lid ouder:  Chantal van Kruijsdijk
Lid team:   Miranda Schrijver
Lid team:   Ann van den Boer
Lid team:   Marlieke Wouters